niha je díky své komplexnosti a přehlednému uspořádání určena pro studenty a učitele právnických fakult vysokých škol, středních a vysokých zemědělských a lesnických škol, a dále též pro pracovníky v zemědělství a pracovníky státní správy na tomto úseku.

Kolektiv autorů

Milan Damohorský | Alena Chaloupková | Jakub Kanický Hana Müllerová | Martin Smolek | Tereza Snopková Více o autorech

Cíle knihy

Právní vztahy upravené předpisy zemědělského práva se dotýkají značného množství lidských činností. V konečném důsledku se týkají každého z nás jako spotřebitelů zemědělských výrobků. Monografie si klade za cíl novým způsobem seznámit čtenáře se strukturou zemědělského práva.

Zemědělské právo

Systematika zemědělského práva je výrazně ovlivněna tím, že tento obor velmi úzce navazuje a prolíná se s právem životního prostředí, předpisy ochrany veřejného zdraví, případně s dalšími oblastmi práva veřejného i soukromého. Mezi úzce navazující oblasti práva lze řadit také například právo občanské, pozemkové, správní či finanční. Jedná se však o oblasti, které jsou jako obecný základ víceméně ponechány mimo předmět této publikace. Nicméně i tak tvoří například úprava vlastnictví nebo úprava nájmu, resp. pachtovních smluv prakticky velmi významný prvek při zajištění zemědělské činnosti. Cílem publikace však není jen podrobně popsat všechny oblasti zahrnuté do zemědělského práva. Jedná se spíše o jejich charakteristiku a vyzdvihnutí podstat - ných prvků té které oblasti zemědělského práva. Důležitá je také návaznost na právo evropské jako nedílnou součást právního rámce zemědělského práva. Je to právě Evropská unie a společná zemědělská politika zahrnující systém financování zemědělství a hlavní směry budoucího vývoje (s důrazem na „greening“ zemědělství), které tvoří základ zemědělského práva pro členské státy. Nařízení (EU) č. 1308/2013, které je základem pro společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty, obsahuje právní nástroje (stanovení podmínek výroby a obchodu, dotace atd.) směřující k zajištění toho, že u vybraných zeměděl - ských komodit (například obilniny, olejniny, hovězí a vepřové maso, drůbeží maso, mléko a mléčné výrobky) budou minimalizovány výkyvy v jejich nabídce, resp. v cenách placených zemědělcům a současně budou stabilizovány ceny pro konečného spotřebitele.

O autorech

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (*1963 v Praze), dlouholetý proděkan a vedoucí Katedry práva životního prostředí PF UK v Praze, předseda České společnosti pro právo životního prostředí. Zabývá se zejména otázkami právní úpravy ochrany přírody a krajiny, právní odpovědnosti v ochraně životního prostředí a zemědělským, horním, energetickým a stavebním právem. Je členem Vědecké rady ministra životního prostředí a Komise pro právo životního prostředí IUCN. Dále je též členem rozkladových komisí ministrů životního prostředí a zemědělství. JUDr. Alena Chaloupková (narozena 1993 v Čeladné), interní doktorandka na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, napsala disertační práci na téma „Právní úprava ochrany přírody a krajiny ve vztahu k umisťování pozemních komunikací“. Nově je vědeckou pracovnicí Centra pro klimat- ické právo a udržitelnost působícího při Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. JUDr. Jakub Kanický (narozen 1995 v Praze), asistent na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, student doktorského studijního programu tamtéž a advokátní koncipient. Absolvoval s vynikajícími studijními výsledky (cena děkana Praemium excellentiae) a se svou diplomovou prací „Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie“ vyhrál první místo v 25. ročníku Ceny Josefa Vavrouška. JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (narozena 1974 v Praze), vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, vedoucí oddělení veřejného práva a Centra pro klimatické právo a udržitelnost tamtéž, místopředsedkyně České společnosti pro právo životního prostředí. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ve své publikační činnosti se doposud věnovala zejména otázkám účasti veřejnosti a role soudů v ochraně životního prostředí, lidskému právu na příznivé životní prostředí v mezinárodním, českém a srovnávacím rozměru a právní ochraně zvířat. JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (narozen 1976 v Českých Budějovicích), vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU a náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární. Zabývá se zejména otázkami unijního a mezinárodního práva, se specializací mj. na oblast práva život- ního prostředí a zemědělského práva. JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. (narozena 1978 v Praze), vědecká pracovnice Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, členka České společnosti pro právo životního prostředí. Ve své činnosti se věnuje též právní praxi a aktivně působí na komunální úrovni. V publikační činnosti se zaměřuje na otázky práva životního prostředí, zejména pak na průřezové nástroje a praktické otázky uplatňování environmentál- ního práva, dále též oběhové hospodářství a otázky právní ochrany klimatu. Milan Damohorský a kol.: Zemědělské právo 1. vydání v nakladatelství Eva Rozkotová 228 stran Anglické resumé, bibliografie, rejstřík ISBN 978-80-87488-43-0 (brožováno)

Kde knihu koupíte:

Doporučená prodejní cena knihy je 290,- Kč Na Ptačí skále 547 26601 Beroun www. rozkotova.com

NOVĚ V PRODEJI